������.���������.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
3.91
3.02
0.00
3.02
77.21%
รายจ่ายภาพรวม
17
3.91
3.02
0.00
3.02
77.21%
×