������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
8
5.36
4.60
0.00
4.60
85.85%
รายจ่ายภาพรวม
8
5.36
4.60
0.00
4.60
85.85%
×