���������.������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
2.66
2.01
0.00
2.01
75.26%
รายจ่ายลงทุน
1
0.78
0.78
0.00
0.78
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
3.44
2.78
0.00
2.78
80.85%
×