������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
15
7.45
6.17
0.69
6.87
92.20%
รายจ่ายลงทุน
59
22.61
22.21
0.23
22.43
99.21%
รายจ่ายภาพรวม
74
30.06
28.38
0.92
29.30
97.48%
×