สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.93
0.00
1.75
1.75
90.44%
90.44%
รายจ่ายลงทุน
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.97
0.00
1.78
1.78
90.60%
90.60%
×