สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
รายจ่ายภาพรวม
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
×