สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.32
0.02
1.59
1.60
68.50%
69.16%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.32
0.02
1.59
1.60
68.50%
69.16%
×