สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
2.84
0.02
1.21
1.23
42.46%
43.20%
รายจ่ายลงทุน
3
1.61
0.00
0.01
0.01
0.57%
0.57%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.45
0.02
1.22
1.24
27.29%
27.76%
×