���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
9.14
5.97
0.60
6.57
71.90%
รายจ่ายลงทุน
19
6.76
3.12
3.02
6.14
90.84%
รายจ่ายภาพรวม
32
15.89
9.09
3.62
12.71
79.96%
×