สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.58
0.00
0.84
0.84
53.26%
53.26%
รายจ่ายลงทุน
4
5.41
0.00
0.03
0.03
0.47%
0.47%
รายจ่ายภาพรวม
12
6.98
0.00
0.86
0.86
12.37%
12.37%
×