สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.96
0.03
1.79
1.82
60.61%
61.60%
รายจ่ายลงทุน
4
5.56
0.00
0.54
0.54
9.62%
9.62%
รายจ่ายภาพรวม
13
8.52
0.03
2.33
2.36
27.34%
27.68%
×