���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
2.61
2.08
0.00
2.08
79.59%
รายจ่ายลงทุน
4
9.58
5.66
3.90
9.56
99.76%
รายจ่ายภาพรวม
10
12.20
7.74
3.90
11.64
95.44%
×