��������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
29.83
27.37
0.52
27.89
93.47%
รายจ่ายลงทุน
5
0.93
0.93
0.00
0.93
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
18
30.77
28.30
0.52
28.82
93.67%
×