���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
27
4.59
3.25
0.02
3.28
71.40%
รายจ่ายภาพรวม
27
4.59
3.25
0.02
3.28
71.40%
×