������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
6.26
5.80
0.00
5.80
92.60%
รายจ่ายลงทุน
17
0.96
0.36
0.00
0.36
37.70%
รายจ่ายภาพรวม
28
7.22
6.16
0.00
6.16
85.32%
×