���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
31
186.51
178.73
0.00
178.73
95.83%
รายจ่ายลงทุน
266
66.53
24.77
20.14
44.91
67.49%
รายจ่ายภาพรวม
297
253.04
203.50
20.14
223.64
88.38%
×