���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
34
166.18
0.00
147.93
147.93
89.01%
89.01%
รายจ่ายลงทุน
226
62.68
10.32
28.08
38.41
44.80%
61.27%
รายจ่ายภาพรวม
260
228.86
10.32
176.01
186.33
76.90%
81.41%
×