������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
35.30
0.00
21.04
21.04
59.60%
59.60%
รายจ่ายลงทุน
2
7.62
0.37
0.00
0.37
0.00%
4.84%
รายจ่ายภาพรวม
15
42.92
0.37
21.04
21.41
49.01%
49.87%
×