������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
20
6.78
5.48
0.00
5.48
80.83%
รายจ่ายภาพรวม
20
6.78
5.48
0.00
5.48
80.83%
×