���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
3.13
2.04
0.38
2.42
77.33%
รายจ่ายภาพรวม
13
3.13
2.04
0.38
2.42
77.33%
×