��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
32.19
26.75
0.64
27.39
85.09%
รายจ่ายภาพรวม
13
32.19
26.75
0.64
27.39
85.09%
×