���������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
5.68
4.97
0.00
4.97
87.37%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
1.59
0.00
1.59
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
7.28
6.56
0.00
6.56
90.14%
×