��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
7
32.85
17.48
5.26
22.73
69.19%
รายจ่ายลงทุน
63
133.43
57.12
62.23
119.35
89.44%
รายจ่ายภาพรวม
70
166.28
74.59
67.49
142.08
85.44%
×