��������������������������������������������������������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
×