���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.15
0.00
1.10
1.10
95.77%
95.77%
รายจ่ายลงทุน
1
35.72
33.66
0.00
33.66
0.00%
94.22%
รายจ่ายภาพรวม
9
36.87
33.66
1.10
34.75
2.98%
94.26%
×