สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
2
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
2
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
×