สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
1.50
0.58
0.00
0.58
38.66%
รายจ่ายลงทุน
1
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
2
5.50
0.58
0.00
0.58
10.54%
×