สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.24
0.00
0.64
0.64
52.10%
52.10%
รายจ่ายภาพรวม
2
1.24
0.00
0.64
0.64
52.10%
52.10%
×