สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.07
0.00
1.65
1.65
53.83%
53.83%
รายจ่ายภาพรวม
2
3.07
0.00
1.65
1.65
53.83%
53.83%
×