โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
1
12.00
3.07
0.00
3.07
25.59%
รายจ่ายภาพรวม
1
12.00
3.07
0.00
3.07
25.59%
×