สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
33
8.69
6.08
0.00
6.08
70.04%
รายจ่ายภาพรวม
33
8.69
6.08
0.00
6.08
70.04%
×