���������.���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.57
0.47
0.00
0.11
18.77%
รวม
3
0.57
0.47
0.00
0.11
18.77%
×