���������.���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.57
0.38
0.00
0.20
34.75%
รวม
3
0.57
0.38
0.00
0.20
34.75%
×