���������.���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.01
0.00
0.03
0.98
97.24%
รวม
3
1.01
0.00
0.03
0.98
97.24%
×