���������.������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
รายจ่ายประจำ
2
0.45
0.30
0.00
0.15
32.54%
รวม
3
0.47
0.30
0.02
0.15
30.95%
×