���������.������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.90
0.00
0.09
0.82
90.55%
รวม
2
0.90
0.00
0.09
0.82
90.55%
×