���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
1.03
0.00
0.09
8.20%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.72
0.00
0.00
0.00%
รวม
3
1.85
1.76
0.00
0.09
5.00%
×