���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
0.94
0.00
0.18
16.35%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.13
0.59
0.00
0.00%
รวม
3
1.85
1.08
0.59
0.18
9.97%
×