���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
0.00
0.29
0.84
74.18%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.00
0.13
0.59
81.53%
รวม
3
1.85
0.00
0.42
1.42
77.05%
×