���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.13
0.00
0.11
1.02
90.55%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.00
0.13
0.59
81.53%
รวม
3
1.85
0.00
0.24
1.61
87.03%
×