���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.11
0.00
0.00
1.11
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.00
0.13
0.59
81.53%
รวม
3
1.84
0.00
0.13
1.70
92.74%
×