���������.���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.86
0.00
0.17
16.09%
รวม
2
1.03
0.86
0.00
0.17
16.09%
×