���������.���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.00
0.22
0.81
78.37%
รวม
2
1.03
0.00
0.22
0.81
78.37%
×