นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.08
0.00
0.01
0.73
67.64%
รวม
2
1.08
0.00
0.01
0.73
67.64%
×