���������.������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.04
0.94
0.00
0.09
8.87%
รวม
3
1.04
0.94
0.00
0.09
8.87%
×