โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.24%
รวม
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.24%
×