���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
34
73.13
17.66
31.55
3.92
5.37%
รวม
34
73.13
17.66
31.55
3.92
5.37%
×