���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
5
22.97
11.70
1.76
9.50
41.38%
รวม
5
22.97
11.70
1.76
9.50
41.38%
×