���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
6
22.97
0.00
0.23
22.74
99.01%
รวม
6
22.97
0.00
0.23
22.74
99.01%
×