���������.������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.89%
รวม
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.89%
×